KONTAKT

Ředitel školy:

Aleš Musil

mail: reditel@zusvy.cz

Zástupkyně ředitele a

statutární zástupce:

Mgr. Šefčíková Vlasta

mail: sefcikova@zusvy.cz

Zástupce ředitele:

MgA. Sotolář Lukáš

mail: sotolar@zusvy.cz


Základní umělecká škola Vyškov

Nádražní 124/4

Vyškov

682 01

tel.: +420 517 348 648

mail: zusvy@zusvy.cz

Úřední deska

Informace (struktura dle vyhlášky č. 442/2006 ve znění vyhlášky č. 416/2008):

1. Název:
Základní umělecká škola Vyškov , příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy. Organizace vykonává činnost školy - základní umělecká škola. Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy. Právní forma: příspěvková organizace. Právnická osoba zřízená na dobu neurčitou. Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

3. Organizační struktura ZUŠ Vyškov:
IZO 102 807 701

- viz organizační řád školy

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Nádražní 4, 682 01 Vyškov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je vždy shodná s poštovní adresou

4.3 Úřední hodiny: Po-Pá : 9:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00

4.4 Telefonní čísla: 517 348 648

4.5 ID datové schránky: x952cra

4.5 Adresa internetové stránky: www.zusvy.cz

4.6 Další elektronické adresy: reditel@zusvy.cz

Případné platby lze poukázat:
na č. účtu 13538731/0100

6. IČO : 70 285 829

7. DIČ -

8. Dokumenty:

8.1. Seznamy hlavních dokumentů:
V ředitelně a sborovně školy jsou k dispozici v tištěné i elektronické podobě hlavní dokumenty školy:

  • Aktualizovaný Školní vzdělávací program ZUŠ Vyškov
  • Školní řád ZUŠ Vyškov (k nahlédnutí na webu školy nebo v tištěné formě v ředitelně školy)
  • Organizační řád (k nahlédnutí v tištěné formě v ředitelně školy)
  • Výroční zpráva o činnosti školy (k nahlédnutí v tištěné formě v ředitelně školy)
  • Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace (k nahlédnutí v tištěné podobě na sekretariátu školy)

9. Žádosti o informace
U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

a) ústně:
Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti na sekretariátu školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

b) e-mailem:
Informace týkající se ZUŠ Vyškov - reditel@zusvy.cz : žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

c) písemně:
Informace týkající se ZUŠ Vyškov, Nádražní 4, 682 01 Vyškov: žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

10. Příjem žádostí a dalších podání:
Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím ředitele školy a to buď písemně, nebo v úředních hodinách, po předchozí domluvě, ústně.

11. Opravné prostředky:
V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitele školy je možné podat žádost o opravný prostředek u Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Adresa: Školský odbor Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno. Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitele školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.

12. Formuláře:

Veškeré formuláře pro administrativní záležitosti, zájemce o studium jsou v tištěné podobě v kanceláři školy.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním ve školách:

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/206

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy:

https://www.msmt.cz/dokumenty

15. pověřenec GDPR: poverenec@lawya.cz

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací: Směrnice S-10/2014

17. Výroční zpráva v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
V tištěné podobě jako součást Zprávy o činnosti školy (k nahlédnutí na sekretariátu ZUŠ Vyškov).