První školní rok dopadl po všech stránkách úspěšně. Škola měla celkem 75 žáků, převážně klavíristů a houslistů a i finančně dopadl první rok dobře. Stále však nebyla vyřešena otázka právního řádu školy. Již 16. 9. 1939 podalo Kuratorium Zemského úřadu v Brně žádost o schválení školy. Celé období druhé světové války bylo poznamenáno spory o právní náležitosti, což vyvrcholilo oficiálním zrušením školy. Ke cti tehdejších pedagogů slouží fakt, že ve výuce pokračovali jako učitelé soukromí.

Po osvobození a konci války zahájila 15. 11. 1945 činnost Městská škola ve Vyškově pod vedením Jana Štědroně.

V roce 1949 působilo na škole 6 pedagogů a 220 žáků v hudebním a tanečním oboru.

Do roku 1950 měla škola sídlo v Žižkově ulici č. 17. Poté přesídlila do budovy bývalého Živnodomu na Komenského náměstí č. 2. Zde působila až do roku 1975, kdy musela již značně opotřebovaná budova ustoupit silničnímu průtahu. Jako náhradní byla škole přidělena budova na Smetanově nábřeží. Tak začalo období různých provizorií - 24 let na Smetanově nábřeží, 2 roky v budově zrušeného OSP, až se konečně v roce 2003 dočkala důstojného - ikdyž ne zcela ideálního - řešení v nově rekonstruované budově bývalé základní školy na Nádražní 4, kde v současné době sídlí spolu s Městskou knihovnou Karla Dvořáčka.

V rámci školy působilo od roku 1948 až do pol. 60-tých let Symfonické sdružení založené v roce 1929 jako samostatná veřejná složka. To bylo od roku 1933 d roku 1948 pod vedením dirigentů Dr. Bohumíra a Jana Štědroně.

Od 1. 9. 1961 byla škola dle nového školského zákona přejmenována na Lidovou školu umění (LŠU) a od 1. 9. 1963 působila jako první plnooborová LŠU na okrese. V šedesátých letech se začalo vyučovat v pobočkách v Ivanovicích na Hané a Rousínově. Z obou těchto poboček se časem staly samostatné LŠU.

Koncem 70-tých let se vyučovalo i v Pustiměři a Podomí, později i v Drnovicích. V roce 1989 (v padesátém roce trvání) měla škola 570 žáků, 29 učitelů a dva provozní zaměstnance. V období po sametové revoluci, na přelomu 1989 a 1990 došlo v místním tisku k silně neobjektivním prezentacím, jež poškodily dobré jméno školy. 

Historie školy

Již v roce 1934 uveřejnil Dr. Bohumír Štědroň ve Vyškovských novinách rozsáhlý článek o hudbě, v jehož závěru se zmiňuje o nutnosti zřídit ve Vyškově hudební a pěveckou školu. Trvalo dalších pět let, kdy byla na pondělí 5. června 1939 svolána porada vyškovských činitelů, na které byl ustanoven přípravní výbor v čele s ředitelem vyškovského reálného gymnázia Františkem Fišerem. V prvém návrhu byla uvedena jako zřizovatelka školy Městská rada. Výsledkem bylo usnesení tohoto znění:

1) Městská rada souhlasí s navrženým názvem "Městská hudební škola ve Vyškově"

2) Nové škole budou poskytnuty v budově obecné školy bezplatně potřebné místnosti, včetně otopu a osvětlení.

3) Město vyšle do statutárního Kuratoria školy dva zástupce, z nichž jeden byl jmenován ihned, druhého mělo zvolit městské zastupitelstvo.

V důsledku tohoto usnesení zůstala škola bez zakladatele a vydržovatele, tedy bez právní základny. Přesto škola zahájila činnost dne 15. 9. 1939 shromážděním žáků v aule Gymnázia. Vedle Městské rady byla škola podporována zejména Městskou spořitelnou ve Vyškově, Okresním osvětovým centrem Haná, První kontribučenskou spořitelnou, Sokolem i dalšími českými složkami tehdy již Němci ovládaného Vyškova.Od 1. 9. 1990 je škola přejmenována na ZUŠ. K 1. 1. 1993 získala škola právní subjektivitu, aby ji záhy (po osmi měsících) ztratila. 90. léta se často nesla v duchu nedorozumění mezi městem Vyškov a ředitelstvím školy. V roce 1999 (60. výročí založení školy) měla škola již pod vlivem ekonomických restrikcí 570 žáků a 21 učitelů ve třech oborech.

Od 1. 1. 2000 získává ZUŠ Vyškov již definitivně právní subjektivitu a o rok později byla převedena pod Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně, který je jejím současným zřizovatelem. Od 1. 9. 2004 vyučuje ve čtyřech oborech - hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém.

Škola má ve Vyškově své pevné místo. Podstatnou měrou se podílí na naplňování volného času vyškovské mládeže i na kulturním dění ve městě. Pravidelně jsou hojně navštěvovány koncerty žáků, závěrečná vystoupení žáků tanečního oboru, výstavy žáků výtvarného oboru, absolventské koncerty aj. V současné době má v nově zrekonstruovaných prostorách nadstandardní podmínky pro práci, za což patří dík Městu Vyškov, které se na rekonstrukci podílelo rozhodnou měrou. Škola tak může pokračovat v tradicích rodiny Štědroňovy, Jana Šoupala a dr. Antonína Tučapského.